Projekte

Optimierungssysteme bei Wärmeverlust

  • Optimierung Schloss Bruneck MMM Messner Mountain Museum

    Optimierung Schloss Bruneck MMM Messner Mountain Museum

    ​Nachhaltige Arbeit:  Optimierungen der Heizanlage im Schloss Bruneck dem MMM Messner Mountain Museum "RIPA" Typ: Heizungsanlage Gebäude: Schloss ​Italien...

    mehr